Housebook-mobile-Logo

Ogólne Warunki Handlowe “Housebook GmbH.” – General Terms of use of Housebook GmbH

 

1. Preambuła:

Spółka Housebook GmbH, FN 479445 t, HG Innsbruck, Salzburgerstraße 22b, A-6380 St. Johann in Tirol (zwana dalej “usługodawcą”) opracowuje, rozpowszechnia i zarządza oprogramowaniem w zakresie dokumentacji budowlanej i zarządzania nieruchomościami. Usługodawca zapewnia użytkownikom dostęp, przestrzeń dyskową, nieograniczoną liczbę aplikacji i kody QR do wykorzystania w pakiecie.

 

2. Zakres obowiązywania:

2.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich ofert i usług świadczonych przez usługodawcę. Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konsumentów.

2.2 Składając zamówienie, użytkownik wyraźnie akceptuje niniejsze warunki.

2.3 Housebook GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wszystkich ofert i wszystkich innych informacji, dokumentów i danych udostępnionych użytkownikom. Udostępnione dane mogą być przekazywane lub ujawniane wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Housebook GmbH. Po wygaśnięciu umowy muszą one zostać niezwłocznie zwrócone do Housebook GmbH, a wszelkie wykonane kopie należy zniszczyć, jeśli nie są już potrzebne użytkownikom w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Usługodawca nie ma obowiązku przechowywania takich kopii po zakończeniu umowy.

 

3. Rejestracja/zawarcie umowy:

3.1 W celu przeniesienia praw do użytkowania oraz w celu korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę, wymagana jest rejestracja na stronie www.housebook.at/control#signup. Bezpłatna faza testowa rozpoczyna się wraz z rejestracją.

3.2 W celu zawarcia umowy po zakończeniu fazy testowej użytkownik musi zamówić usługę na stronie www.housebook.at/preise. Zamówienie jest rozumiane jako oferta użytkownika skierowana do dostawcy w celu zawarcia umowy o odpłatne przekazanie użytkowania. Niniejszym nie wyrażamy zgody na stosowanie wszelkich ogólnych warunków handlowych osób trzecich, które odbiegają od niniejszych ogólnych warunków handlowych, są z nimi sprzeczne lub je uzupełniają. Nie stają się one integralną częścią umowy, nawet jeśli są znane, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie uzgodnione. Odwołanie się przez “Housebook GmbH” do pisma, które zawiera lub odnosi się do warunków handlowych użytkownika lub osoby trzecie,j nie stanowi udzielenia wyraźnej zgody na nie.

3.3 Podczas zamawiania i rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia zawarcia umowy. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn.

3.4 Przyjęcie oferty użytkownika przez usługodawcę następuje za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji i składania zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie zarówno do fazy testowej, jak i do późniejszego stosunku umownego zawieranego za opłatą.

3.5 Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty użytkownik zyskuje nieograniczony dostęp do objętego umową oprogramowania. W przypadku nieuiszczenia uzgodnionej opłaty w terminie płatności, usługodawca ma prawo zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z bazy danych bez wyznaczania dodatkowego terminu.

 

4. Usługi/przedmiot umowy:

4.1 Usługodawca oferuje użytkownikowi dostęp do systemu zarządzania dokumentacją budowlaną i nieruchomościami, który składa się z kilku modułów. Ponadto usługodawca udostępnia użytkownikowi miejsce na dysku twardym, nieograniczoną liczbę aplikacji i kody QR zgodnie z zakupionymi pakietami usług. Moduły można obejrzeć na stronie www.housebook.at/preise po zalogowaniu danymi dostępowymi udostępnionymi użytkownikowi.

4.2 Usługodawca przy pomocy modułów umożliwia użytkownikowi dostęp do kompleksowej dokumentacji online zawierającej dane i informacje na temat danego obiektu.

4.3 Spełnienie wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z oferowanej usługi następuje na koszt użytkownika i to on ponosi związane z tym ryzyko.

 

5. Zobowiązania, obowiązki i zasady postępowania użytkownika:

5.1 Użytkownik i jego upoważnieni przedstawiciele muszą traktować przekazane im dane dostępowe jako ściśle poufne i chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Jeżeli użytkownik ma podstawy, aby sądzić, że dane dostępowe zostały w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym usługodawcy. Użytkownik i jego upoważnieni przedstawiciele są odpowiedzialni wobec usługodawcy za szkody spowodowane zaniedbaniem tego obowiązku, niezależnie od winy.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z informacji i usług udostępnionych przez usługodawcę zgodnie z zamierzonym celem oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić lub zagrozić usługodawcy bądź innym użytkownikom, lub które mogłyby skomplikować lub ograniczyć dostępność usług dla innych użytkowników. Zamierzone wykorzystanie obejmuje również przestrzeganie wszystkich informacji i zaleceń, które usługodawca udostępnia użytkownikom w momencie zawierania umowy lub po jej zawarciu. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zasięgania informacji na temat takich wskazań i zaleceń na stronie www.housebook.at.

5.3 Użytkownik zapewnia, że nie będzie nadużywał usług oferowanych przez usługodawcę. Wprowadzanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności usługodawcy w jej aktualnym brzmieniu z marca 2018 r., do której odniesienie znajduje się tutaj. Ponadto użytkownik zapewnia, że nie będzie umieszczał w bazie danych żadnych danych zawierających wirusy (zainfekowane oprogramowanie), w przeciwnym razie zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, użytkownik odpowiada za nie niezależnie od winy.

5.4 Użytkownik odpowiada przed usługodawcą za wszelkie szkody i inne niedogodności ekonomiczne wynikające z nieprzestrzegania tych obowiązków, niezależnie od winy, oraz zwalnia usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody i roszczenia.

5.5 Korzystanie z bazy danych, zawartych w niej treści, materiałów oraz marek i nazw handlowych jest dozwolone wyłącznie w celach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

 

6. Dostępność/rękojmia:

6.1 Usługodawca nie udziela rękojmi w zakresie stałej dostępności swoich usług, na przykład w związku z przestojem spowodowanym konserwacją, aktualizacją oprogramowania i innymi okolicznościami (takimi jak problemy techniczne osób trzecich itp.), na które usługodawca nie ma wpływu. Użytkownik zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i/lub gwarancyjnych z tytułu takich awarii.

6.2 W przypadku awarii usług użytkownika w okresie maksymalnie siedmiu następujących po sobie dni, nie przysługuje również roszczenie o zwrot uzgodnionej opłaty za użytkowanie i innych opłat.

6.3 Usługodawca jest uprawniony do usunięcia ogólnych danych po rozwiązaniu umowy o do przekazaniu użytkowania i nie przejmuje żadnych obowiązków przechowywania wobec użytkownika w jakiejkolwiek formie po wygaśnięciu umowy.

6.4 Użytkownik ma prawo żądać, aby usługodawca natychmiast usunął odpowiednie dane osobowe, jeżeli cel przetwarzania (wraz z rozwiązaniem umowy o przekazaniu użytkowania) przestanie obowiązywać, jeżeli przetwarzanie zostało przeprowadzone na podstawie zgody, która została odwołana, jeżeli osoba, której dane dotyczą, skutecznie zgłosiła sprzeciw, jeżeli dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub jeżeli usunięcie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne. Usługodawca musi poinformować wszystkich odbiorców, którym przekazał dane, o korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, o ile nie jest to niemożliwe lub powoduje nieproporcjonalny wysiłek.

6.5 Dane osobowe będą przechowywane przez usługodawcę nawet po usunięciu konta użytkownika w formie, która umożliwia identyfikację użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane; w przypadku usunięcia użytkownika jego dane będą anonimizowane, a wpisy pozostaną w systemie; w przeciwnym razie główny cel, jakim jest dokumentacja działań usługodawcy, byłby uniemożliwiony.

 

7. Odpowiedzialność cywilna:

7.1 O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, usługodawca odpowiada za szkody spowodowane w związku z niniejszą umową przez niego, jego pracowników i/lub zastępców tylko w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Jednakże ograniczenia odpowiedzialności z tym związane nie mają zastosowania do odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

7.2 Niezależnie od ograniczeń odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z punktem 7.1, odpowiedzialność usługodawcy za szkody pośrednie, utratę zysku, utratę danych i straty finansowe jest wyraźnie wyłączona.

7.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkownika lub osoby trzecie na stronie www.housebook.at, ani za wynikające z tego szkody lub inne straty ekonomiczne jakiegokolwiek rodzaju.

 

8. Wyłączenie usługi: Usługodawca ma prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia usługi uzgodnionej między usługodawcą a użytkownikiem, jeżeli dalsze świadczenie usługi lub jej części jest dla usługodawcy niewykonalne pod względem ekonomicznym. Usługodawca natychmiast poinformuje o tym użytkownika.

 

9. Sankcje:

9.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do upomnienia użytkownika w przypadku naruszenia przez niego niniejszych warunków handlowych, a w przypadku ponownego wystąpienia lub szczególnie poważnego naruszenia do zablokowania użytkownika bez wcześniejszego poinformowania na czas określony lub w sposób trwały oraz do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze i inne roszczenia usługodawcy wobec użytkownika pozostają nienaruszone.

 

10. Zmiany warunków handlowych:

10.1 Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym momencie. Usługodawca poinformuje użytkownika o takich zmianach wysyłając zmienione warunki handlowe na znany mu adres e-mail.

10.2 Jeżeli Użytkownik nie zgłosi pisemnego sprzeciwu wobec takich zmian niniejszych warunków handlowych w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia, uznaje się, że zostały one przyjęte za obopólną zgodą i stanowią nową podstawę stosunków handlowych między Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

11. Czas trwania/zakończenie stosunku umownego:

11.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać stosunek umowny w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obowiązywania umowy. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania stosunku umownego ze skutkiem na koniec każdego miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

11.2 Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia bez zachowania terminu, jeżeli zachodzi ku temu ważna przyczyna. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności wtedy, gdy użytkownik zalega z uiszczeniem uzgodnionych opłat za korzystanie z serwisu mimo upomnienia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc lub gdy został poinformowany o innych naruszeniach niniejszej umowy i poproszony o ich usunięcie w terminie 14 dni, a użytkownik nie zastosuje się do tego żądania w wyznaczonym terminie.

 

12. Własność intelektualna i zachowanie poufności:

12.1 Plany, szkice i inne dokumenty techniczne, jak również broszury, katalogi, próbki itp. pozostają własnością intelektualną usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie wymaga wyraźnej zgody usługodawcy.

12.2 Użytkownik jest ponadto zobowiązany do zachowania poufności i nie może w żaden sposób udostępniać zawartości bazy danych osobom trzecim i/lub przekazywać ich bez zgody usługodawcy.

12.3 Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie ze swoją polityką prywatności w jej aktualnym brzmieniu z marca 2018 roku. Usługodawca i użytkownik są zobowiązani do zachowania poufności. Obowiązek ten ma zastosowanie również po ustaniu stosunku umownego lub w przypadku przejęcia umowy przez osobę trzecią.

 

13. Prawo do odstąpienia i pouczenie o odstąpieniu od umowy:

13.1 Użytkownik jako konsument w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSchG) może odstąpić od zawartej umowy w ciągu siedmiu dni roboczych, przy czym do zachowania terminu wystarczy przesłanie formularza odstąpienia na adres e-mail lub pocztą na adres dostawcy.

13.2 Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy (zob. powyższy pkt 3.4. niniejszych OWH). Soboty nie są liczone jako dni robocze. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli użytkownik rozpoczyna korzystanie z usług usługodawcy przed upływem okresu odstąpienia.

13.3 Przyjęcie oferty użytkownika (punkt 3.4. OWH) uważa się za realizację usług w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów z 1979 r. w obowiązującym brzmieniu. Zamawiając usługę (punkt 3.2. OWH), użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na świadczenie usługi wiedząc, że jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

 

14. Warunki płatności: Uzgodniona płatność jest wymagalna natychmiast po zamówieniu usługi w rozumieniu punktu 3.2. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie uzgodnionej kwoty, dane dostępowe będą wstrzymane, a w jeżeli zostały one wcześniej eksportowane, będą zablokowane, niezależnie od winy użytkownika.

 

15. Miejsce wykonania umowy / właściwość miejscowa sądu / wybór prawa i język umowy:

15.1 Miejscem wykonania umowy jest St. Johann in Tirol. W przypadku sporów prawnych z konsumentami w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSchG) zamieszkałych bądź mających zwyczajowe miejsce pobytu w Austrii lub tam zatrudnionych, zastosowanie mają sądy właściwe miejscowo.

15.2 Prawo austriackie stosuje się z wyłączeniem prawa międzynarodowego dotyczącego odsyłania spraw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa została sporządzona w języku niemieckim.

 

16. Klauzula salwatoryjna: Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są prawnie nieskuteczne, nieobowiązujące i/lub nieważne lub staną się takie w trakcie trwania umowy, nie ma to wpływu na skuteczność prawną pozostałych postanowień. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się zastąpić nieskuteczne, nieobowiązujące i/lub nieważne postanowienie takim, które jest prawnie skuteczne i ważne, a którego skutki odpowiadają wyobrażeniom ekonomicznym stron.

 

17. Postanowienia końcowe:

17.1 Wszelkie oświadczenia o prawnie wiążącym charakterze na podstawie niniejszej umowy muszą być złożone w formie pisemnej na wskazany adres drugiej strony umowy. W przypadku przesłania oświadczenia na podany pisemnie adres poczty elektronicznej, uznaje się, że strona je otrzymała.

17.2 Nagłówki wybrane dla poszczególnych rozdziałów określa się wyłącznie w celu zachowania przejrzystości, a zatem nie mają one znaczenia dla interpretacji niniejszej umowy. Rozstrzyganie sporów on-line zgodnie z art. 14 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich: Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego systemu rozstrzygania sporów, którą można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/finden.