Housebook-mobile-Logo

Polityka prywatności Housebook GmbH 1

 

1. Nazwa i dane do kontaktu podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez: administratora danych: Housebook GmbH, FN 479445 t, HG Innsbruck, Salzburgerstraße 22b, A-6380 St. Johann in Tirol, E-Mail: office@housebook.at, Tel.: +43/5352/21630-10.

 

2. Przedmiot i okres obowiązywania polityki prywatności

2.1. Przedmiot
Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem uzgodnionej umownie usługi, której zakres wynika z punktu 4. Usługi / Przedmiot umowy Ogólnych Warunków Handlowych spółki Housebook GmbH, do których niniejszym odsyłamy.

2.2. Okres obowiązywania
Ochrona danych przez administratora danych kończy się wraz z zakończeniem umowy o przekazanie do użytkowania i wykonaniem usługi zgodnie z zapisami umowy.

2.3. Rodzaje danych
Housebook GmbH przetwarza dane osobowe, tzn. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwość identyfikacji przez osobę trzecią jest już wystarczająca dla zakwalifikowania danych jako dane osobowe. Przy rejestracji lub zamówieniu klienta Housebook GmbH przechowuje adres e-mail i osobiste hasło klienta potrzebne do zalogowania się w bezpiecznym obszarze spółki Housebook GmbH. Housebook GmbH wykorzystuje adres e-mail do wysyłania klientom powiadomień systemowych podczas korzystania z usług Housebook GmbH (np. powiadomienia o nowych usterkach w projekcie). Rejestrując się, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli dane osobowe klienta są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. Klient ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Jeśli klient chce skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres: office@housebook.at

 

3. Cel wykorzystania danych

W ramach korzystania z usług Housebook GmbH klient może na serwerach internetowych Housebook GmbH zapisywać plany budowlane, zdjęcia, obrazy, teksty i informacje audio o wadach budowlanych dla konkretnego projektu budowlanego. Klient ma prawo zażądać, aby administrator danych niezwłocznie usunął odpowiednie dane osobowe, jeżeli cel przetwarzania (wraz z rozwiązaniem umowy o przekazaniu do użytkowania) przestaje obowiązywać, jeżeli przetwarzanie zostało przeprowadzone na podstawie zgody, która została odwołana, jeżeli osoba, której dane dotyczą skutecznie zgłosiła sprzeciw, jeżeli dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub jeżeli usunięcie danych jest konieczne ze względu na obowiązki prawne.
Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika jedynie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres, pod warunkiem, że – z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez niniejsze rozporządzenie w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą – dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 ("ograniczenie przechowywania"), (art. 5 ust. 1 lit. e) RODO). Zgodnie z tym przepisem dane muszą zostać usunięte lub zanonimizowe, chyba że ze względu na zobowiązania prawne dane muszą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. W przypadku usunięcia konta użytkownika, dane osobowe mogą być zanonimizowe, a informacje mogą pozostać w systemie, w przeciwnym razie główny cel, tj. dokumentacja działań administratora danych, byłby niemożliwy. Zapisane pliki zostaną udostępnione każdemu użytkownikowi lub klientowi, którego klient aktywował do tego projektu budowlanego. Tylko klient może w każdej chwili usunąć zapisane w ten sposób pliki i dane. Jeśli klient zaloguje się do Housebook GmbH za pomocą adresu e-mail i osobistego hasła, administrator zapisuje godzinę i datę logowania. Housebook GmbH wykorzystuje te dane w celu identyfikacji i korygowania błędów, poprawy jakości usług i zapytań klientów lub reklamacji.
Klient nie ma później możliwości usunięcia własnych "danych procesowych".
Strona internetowa Housebook GmbH korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc., na podstawie zgody klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO, która jest uzyskiwana poprzez korzystanie z ich strony internetowej ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze klienta, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google posiada certyfikat zgodnie z umową o ochronie prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych osobowych, (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu Housebook GmbH w celu oceny korzystania przez klientów z oferty internetowej Housebook GmbH, sporządzania raportów na temat aktywności w ramach oferty online oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu na rzecz Housebook GmbH. Pseudonimowe profile użytkowników klientów mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.
Housebook GmbH używa Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP Klienta jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Adres IP przesyłany przez przeglądarkę klienta nie jest łączony z innymi danymi Google. Klienci mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Klienci mogą ponadto zrezygnować z przekazywania danych zawartych w cookies i dotyczących korzystania z oferty internetowej do Google oraz z przetwarzania tych danych przez Google, pobierając wtyczkę dostępną na następującej stronie internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i wniesienia sprzeciwu, klienci mogą znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Dane osobowe Klienta będą usuwane lub anonimizowane po upływie 14 miesięcy.

 

4. Zasada minimalizacji i niezmienności danych

Dane będą zbierane i wykorzystywane wyłącznie w wyżej wymienionych, wyraźnie określonych i uzasadnionych celach (art. 5 ust. 1 lit. b) RODO). Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy będą one niezbędne do celów przetwarzania, o których mowa powyżej i nie będą przekraczały wymaganego zakresu (art. 5 ust. 1 lit. d) RODO).

 

5. Przekazywanie danych

Przekazanie danych osobowych klienta osobom trzecim odbywa się wyłącznie na rzecz osób zaangażowanych w proces realizacji umowy. W razie potrzeby konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym członkom lub osobom trzecim, na przykład w celu umożliwienia klientowi dostępu do usług osób odpowiedzialnych, wypełnienia zobowiązań prawnych, wyegzekwowania warunków ogólnych. Administrator ogranicza ujawnienie liczby danych osobowych do tego, co jest bezpośrednio istotne i konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych i reklamowych bez zgody klienta.

 

6. Zasada ograniczenia przechowywania danych

Dane są przechowywane przez administratora danych w formie danych osobowych przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Dane zostaną następnie usunięte lub zanonimizowane przez administratora, chyba że ze względu na zobowiązania prawne dane te muszą być przechowywane przez dłuższy czas. Kopie i duplikaty nie będą wykonywane bez wiedzy klienta. Nie dotyczy to kopii zapasowych, o ile są one niezbędne do zagwarantowania właściwego przetwarzania danych.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Klient ma prawo:

– żądania informacji, zgodnie z art. 15 RODO, na temat danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Klient może w szczególności żądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym klient ujawnił dane, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia jego danych, o ile nie zostały one zebrane przez administratora, jak również istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego danych.
– zgodnie z art. 16 RODO, do natychmiastowego żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez administratora.

– żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych u administratora zgodnie z art. 17 RODO, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia zobowiązania prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
– wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, jeżeli administrator danych kwestionuje dokładność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub klient sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO.
– zgodnie z art. 20 RODO, otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, zgodnie z art. 20 ust. 2 RODO.
– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej administratorowi. W konsekwencji administrator danych nie może w przyszłości kontynuować przetwarzania danych.
– do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Co do zasady, klient może skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby administratora.

 

8. Aktualność i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie wiążąca i obowiązuje od marca 2018 roku.