Housebook-mobile-Logo

Pouczenie o możliwości odwołania

 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik jako konsument w rozumieniu (austriackiej) ustawy o ochronie konsumentów (KSchG) może odstąpić od zawartej umowy w ciągu siedmiu dni roboczych, przy czym do dochowania terminu wystarczy przesłanie formularza odstąpienia na adres e-mail lub pocztą na adres dostawcy. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy (patrz punkt 3.4. naszych Ogólnych Warunków Handlowych powyżej).

Soboty nie są uznawane za dni robocze. Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje, jeżeli użytkownik rozpocznie korzystanie z usług dostawcy przed upływem terminu odstąpienia. Przyjęcie oferty użytkownika (punkt 3.4 OWH) uważa się za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów z 1979 r. (KSchG 1979) w obowiązującym brzmieniu. Zamawiając usługę (punkt 3.2. OWH), użytkownik wyraża wyraźną zgodę na świadczenie usługi ze świadomością, że jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa.